Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

 IZRADA ATA KARNETA

ATA karnet je jednostavan medjunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz.

ATA  karnet  se  izdaje za  robu  koja  će  se  privremeno  izvesti  iz  Srbije,  a  zatim  ponovo  uvesti u nepromenjenom stanju.  ATA  karnet  se ne  izdaje  za  prehrambene  proizvode  (potrošna  i    kvarljiva  roba,hrana,  piće),  robu  namenjenu  preradi  ili  popravci,  reklamni  materijal  koji  će  biti  podeljen  na  sajmovima ili izložbama i za opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje  robe  ili  za  eksploataciju  prirodnih  izvora,  za  izgradnju,  opravku  ili  održavanje  zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove. U svetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

 

Ata KarnetNosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više-maksimum 3 mesta na karnetu). Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka  druga  osoba  koju  nosilac  ovlasti,  a  može  se  navesti  i  više  osoba.  Ukoliko    je  zastupnik  strano  lice  ili  se  ne  zna  ko  će  to  biti,  u  rubrici  “Zastupnik”  se  upisuje  Pismo ovlašćenja.

Cena karneta zavisi od: –    načina putovanja  –    zemlje privremenog uvoza i  –    vrednosti robe navedene u zahtevu. Cena ATA karneta se formira na sledeći način: Uplata za ATA karnet – 5300,00 din Cena jednog lista – 130,00 din Premija za osiguranje – 0,3% ukupne vrednosti robe (min 1.050,00 din) PDV – 0% Ukupno – min.iznos je 7390,00 din + cena izrade ata karneta.

Napomena:  Premija  osiguranja  se  odnosi  na  osiguranje  obaveza  plaćanja  carinskih  dažbina,  a  ne  na  osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe, itd. Nakon   popunjavanja   ONLINE   APLIKACIJE   za   A.T.A.   KARNETE   na   sajtu   PKS,      obračunava se cena karneta i izdaje faktura/račun, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka ili pošte.

ATA  karnet  se  ne  izdaje  za  izložbe  organizovane  u  privatne  svrhe  u  trgovinama  ili  poslovnim prostorima radi prodaje strane robe.

2. TEHNIČKI DETALJI

Prema podacima dostavljenim AKOT-u, glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće: Antikviteti, mašine (ne odnosi se na opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove), alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grejanje i osvetljenje, poljoprivredne mašine, nameštaj, zemljano posudje, slike i drugi umetnički radovi,kišobrani, trkaći konji, koferi, pozorišni efekti I rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd.

Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno nameni uvoza.ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe. Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne sme:

  • biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade,
  • biti premeštena s mesta na kojem se zbiva odredjena manifestacija

Dokumenta koja su potrebna da se dostave kompaniji Beocontrol za izradu ATA karneta su sledeća:

  PRAVNA LICAFIZIČKA LICA
1.Popunjen, potpisan i pečatiran Zahtev (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca).1.Popunjen i potpisan Zahtev. (adresa iz lične karte)
2.Potpisana i pečatirana Izjava (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca).2.Potpisana Izjava.
3.Popunjen, pečatiran i potpisan  Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera (PIB, MBR, Šifra delatnosti, račun u banci, PDV evidencioni broj pravnog lica – podnosioca Zahteva-potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca).3.Potpisana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku.
4.Potpisana i pečatirana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca).4.Fotokopije  ličnih karata zastupnika.
5.Overena fotokopija upisa u privredni registar ili fotokopija uz original na uvid sa svim izmenama.5.Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
6.Kopija potvrde o evidentiranju za PDV korisnika.6.Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.   Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, Ul.Vlajkovićeva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.
7.Kopija potvrde o PIB registraciji.
8.Ovlašćenje za potpis i preuzimanje ATA karneta.   U slučaju da ovlašćeno lice iz OP obrasca (direktor, predsednik, preduzetnik, vlasnik itd.) nije u mogućnosti da lično potpiše i podigne ATA karnet potrebno je da na memorandumu firme ovlasti osobu koja će to izvršiti ovlašćenjem “za potpis i preuzimanje karneta ”.
9.Ovlašćenje za Zastupnika.   Za zastupnika – osobe koje putuju i prijavljuju ATA karnet i robu carini na uvid, ovlašćeno lice iz OP obrasca daje na memorandumu firme ovlašćenje“da mogu zastupati ATA karnet u radu sa carinom.
10.Fotokopije  ličnih karata zastupnika
11.Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
12.OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).
13.Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.   Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, ul.Vlajkoviceva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

Pogledajte još

Ukoliko imate bilo kakva pitanja možete ih postaviti direktno putem mejla na office@akot-transport.com ili pozivom na broj +381 65 3 777 293